Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
1.     Opdracht
Mr. G.E. Doelman wordt hieronder ook aangeduid met de kantoornaam “Doelman Advocatuur”, en “de advocaat”.  
Onder Doelman Advocatuur wordt verstaan de naam waaronder mr. G.E. Doelman werkzaam is als zelfstandig gevestigd advocaat. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Doelman Advocatuur werkzaam zijn.
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
Doelman Advocatuur is gehouden aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals vastgelegd in  de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (www.advocatenorde.nl).
Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt:
-          kan Doelman Advocatuur een schriftelijke opdracht van de cliënt verlangen;
-          is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Doelman Advocatuur  toekomt.
 
2.          Honorarium, verschotten en voorschot
De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en BTW.
Indien tussen de advocaat en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium  berekend uitgaande van een basis uurtarief.  Dit bedraagt voor ondernemers/instellingen EUR 195,00, exclusief BTW en voor particulieren EUR 165,00, exclusief BTW.
Doelman Advocatuur behoudt zich het recht voor deze uurtarieven jaarlijks aan te passen in verband met maatschappelijke prijsontwikkelingen. In gevallen van spoed kunnen de tarieven worden vermenigvuldigd met factor 1,5.
Verschotten zijn:
de vergoeding van te specificeren kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, taxatiekosten, reis- en verblijfkosten, kosten aanvraag uittreksel registers etc. Deze kosten worden aan de cliënt doorberekend.  Niet te specificeren kantoorkosten, zoals telefoon, porto, papier, kopieën etc. worden niet doorberekend.
De opdrachtgever is aan Doelman Advocatuur  een voorschot op het aan de advocaat  toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend.
 
3.         Declaraties en opschorting werkzaamheden
Doelman Advocatuur declareert in de regel maandelijks. De factuur wordt voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en de daaraan bestede tijd. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan de advocaat haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Doelman Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden om genoemde reden.
 
4.         Rente en incassokosten
Behoudens een gerechtvaardigde klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever/cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.
 
 
 
 
Ingeval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet en het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 40,00.
 
5.         Derdengelden
Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Ten Holter Advocaten te Dordrecht, bij welke stichting Doelman Advocatuur is aangesloten. De rente die de Stichting over de gelden ontvangt, komt, indien de gelden langer dan acht dagen hebben uitgestaan, de rechthebbende toe, verminderd met eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding ter grootte van een/vierde procent van het betrokken bedrag, berekend op jaarbasis.
 
6.         Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Doelman Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Doelman Advocatuur in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de hierna bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
De beroepsaansprakelijkheid van Doelman Advocatuur is gedekt bij Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. te ’s-Gravenhage tot  een bedrag groot EUR 500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van EUR 1.000.000,00 per kalenderjaar.
Indien derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent cliënt Doelman Advocatuur de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem te aanvaarden. Bij het inschakelen van derden zal Doelman Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Doelman Advocatuur is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 
7.         Archivering
Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige originele stukken worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
 
8.         Rechtskeuze
Op de dienstverlening van Doelman Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Rotterdam is bevoegd.
 
9.         Klachten
Doelman Advocatuur heeft zich aangesloten bij Geschillencommissie Advocatuur. Indien de cliënt dat wenst, kan van deze regeling gebruik gemaakt worden.
 
Augustus 2012